tel. 06 30308063

Blog

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2021

  1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist van Diëtistenpraktijk Alice Roest en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon,
eventueel ingesproken op het antwoordapparaat.

De diëtist kan de behandeling beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

3. Vergoeding en Tarieven
Vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen
In 2018 is de vergoeding voor dieetadvisering opgenomen in veel aanvullende verzekeringen (zonder eigen risico bijdrage). Een overzicht van de aanvullende pakketten waarbij de behandeling door een diëtist geheel of gedeeltelijk wordt vergoed kunt u vinden op deze website.

Vergoeding vanuit de basisverzekering
Per 1 januari 2013 wordt 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vergoed, vanuit de basisverzekering. Daarnaast kunt u vanuit aanvullende verzekeringen recht hebben op meer uren vergoeding. Let op: de uren uit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.

Dieetadvisering bij bijvoorbeeld CVRM, diabetes mellitus en COPD is soms opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde ketenzorg). Uw huisarts en de diëtist zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt. Indien dit zo is, wordt de factuur betaald door de organisatie die dit regelt.

Voor zorg die niet via de basisverzekering of aanvullende verzekering vergoed wordt hanteert Diëtistenpraktijk Alice Roest de onderstaande tarieven:

Eerste consult                               € 75,-
Vervolgconsult lang                      € 30,-
Vervolgconsult kort                       € 15,-
Telefonisch consult (15 minuten) € 15,-
E-mailconsult (max. 3 mails)        € 15,-
Toeslag huisbezoek                     € 23,50

4. Declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Het rekeningnummer van Diëtistenpraktijk Alice Roest is: Rabobank: 15.91.71.903

5. Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

6. Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

7. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

8. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
de diëtist.

9. Klachten
Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend
bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1611 3800 BD Amersfoort voor klachten over diëtetiek. Klachten over orthomoleculaire behandeling kunt u indienen bij MBOG. e MBOG heeft drie klachtenfunctionarissen: Marjon Middelkoop, Rian Bruijn van Dorst en Ans Noordmans. Een klachtenfunctionaris kan helpen om tot een goede oplossing voor beide partijen te komen. De klacht dient binnen 6 weken opgelost te zijn met een verlenging van 4 weken als daar redenen voor zijn die de zorgvuldigheid van afhandeling betreffen. Mocht de klachtenfunctionaris er niet in slagen om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kan een cliënt een klacht indienen bij de Geschilleninstantie of het tuchtcollege van het KAB. Postbus 2122, 6020 AC Budel , Telefoon 0495 499 585 Voor meer informatie zie link.

10. Privacy
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij handelen conform deze wet. Een exemplaar van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring is kosteloos verkrijgbaar bij uw diëtist.

11. Waarneming
Bij langdurige ziekte of overlijden heeft Diëtistenpraktijk Alice Roest een waaarneemster. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw therapeut.